8 de novembre de 2011

SESSIÓ PLENÀRIA 8 DE NOVEMBRE DE 2011

01. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Aprovada amb els vots a favor de ICV-EUiA-E, PP, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del COIC.

02. Pressa de possessió regidora municipal

03. Assabentament renúncia regidor municipal

04. Modificació de crèdits 15/11

Aprovada per unanimitat

05. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2011

Aprovada per unanimitat

06. Modificació concessió recollida d'escombraries i neteja de la via pública

Aprovada amb el vot favorable de COIC, PP, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.

07. Aprovació modificació Ordenances Fiscals 2012

Aprovada amb el vot favorable de COIC, PP, CIU i PSC-GIU i el vot en contra d'ICV-EUiA-E i ERC.

08. Aprovació del manual d'actuació bàsic i del manual d'actuació específica per emergències en àrees de pública concurrencia: Festa Major de Sant Antoni.

Aprovada per unanimitat

09. Precs i preguntes