30 de març de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 30 DE MARÇ DE 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, Esquerra, CIU i PSC-GIU.

2. Aprovació Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012 (punt urgència)

Aprovat per unanimitat.

3. Assabentament relació certificada d'Intervenció de les obligacions pendents de pagament que es poden acollir al mecanisme de finançament previst al RDL 4/2012

4. Modificació de crèdits 4/2012

Aprovada amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de COIC, PP i Esquerra i el vot negatiu d'ICV-EUiA-E.

5. Expedient cessió del domini de l'immoble destinat a Centre d'Atenció Primària

Aprovada per unanimitat

6. Acord regularització cànons contracte estacionament vies públiques

Aprovat amb el vot favorable de CIU i PSC-GIU, l'abstenció de PP i Esquerra i el vot negatiu de COIC i ICV-EUiA-E.

7. Aprovació esmena a l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Corbera de Llobregat i Pallejà

Aprovada per unanimitat

8. Separació Consorci Gestió Integral d'Aigües de Catalunya

Aprovada per unanimitat

9. Aprovació baixa de l'Associació Innobaix (Agència d'Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat)

Aprovada per unanimitat

10. Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social (Esquerra)

Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, Esquerra i PSC-GIU, l'abstenció de COIC i CIU i el vot en contra del PP.

11. Resolució del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat al respecte del deute de la Generalitat de Catalunya.

Aprovada per unanimitat

12. Especials assabentaments

Aprovats amb el vot favorable de COIC, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.

13. Precs i preguntes