15 de maig de 2012

SESSIÓ PLENÀRIA 15 DE MAIG DE 2012

1. Aprovació acta sessió anterior

Aprovada per unanimitat

2. Especials assabentaments

3. Aprovació Compte General 2010

Aprovat amb el vot favorable d'ICV-EUIA-E, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció del COIC.

4. Modificació de crèdit número 8/2012

Aprovada amb el vot favorable d'Esquerra, CIU i PSC-GIU, l'abstenció del PP i ICV-EUIA-E i el vot negatiu del COIC.

5. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/2012

Aprovat amb el vot favorable del PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU, l'abstenció d'ICV-EUIA-E i el vot negatiu del COIC.

6. Imposició i ordenació taxa clavegueram

Aprovada per unanimitat

7. Modificació ordenança municipal reguladora de les connexions i dels abocaments al sistema públic de sanejament

Aprovada per unanimitat

8. Aprovació provisional modificació puntual del Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de Corbera de Llobregat

Aprovada amb el vot favorable del COIC, PP, Esquerra, CIU i PSC-GIU i l'abstenció d'ICV-EUIA-E.

9. Precs i preguntes