Eleccions generals 10 de novembre de 2019

Dret a vot

En aquestes eleccions poden participar els electors del CER (Cens Espanyols residents) i els electors de CERA (Cens Espanyols residents absents).  Aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electorals de la seva província d’inscripció.

Normativa: Llei Orgànica del Règim Electoral General

Article 31.1.  El cens electoral conté la inscripció d’aquells que reuneixen els requisits per a ser electors i no estan privats, definitivament o temporal, del dret de sufragi. 

2.El cens electoral està compost pel cens dels electors residents a Espanya i pel cens dels electors residents-absents que viuen a l’estranger.  Cap elector podrà figurar inscrit simultàniament en ambdós casos.

Cens vigents

D’acord amb l’article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 10 de novembre de 2019 és el tancat a 1 de juliol de 2019, que recull els canvis comunicats pels Ajuntaments, Consulats i Registres Civils produits fins el 27 de juny (penúltim dia hàbil del mes anterior al de referència) i també les reclamacions que resulten estimades.

Servei de consulta del cens electoral a ajuntaments i consulats

Del 30 de setembre al 7 d’octubre


Vot per correspondència

Residents a Espanya

Sol·licitud de vot per correu: Del 24 de setembre al 31 d'octubre

Enviament de la documentació per al vot per correu: Del 21 d'octubre al 3 de novembre

Remissió per electors del vot per correu: del 21 d'octubre al 6 de novembre

Residents a Espanya, temporalment a l'estranger

Sol·licitud del vot per correu: del 24 de setembre al 19 d'octubre

Enviament de documentació vot per correu (sense impugnació de candidats): del 15 al 21 d'octubre

Enviament de documentació vot per correu (amb impugnació de candidats): del 15 al 29 d'octubre

Remissió per electors del vot per correu: Del 15 d'octubre al 6 de novembre

Residents a l'estranger

Sol·licitud de vot per correu: Del 24 de setembre al 19 d'octubre

Enviament de la documentació per al vot per correu (sense impugnació de candidats): Del 15 al 21 d'octubre

Enviament de la documentació per al vot per correu (amb impugnació de candidats): Del 15 al 29 d'octubre

Remissió per electors del vot per correu: del 15 d'octubre al 5 de novembre

Dipòsit del vot a l'urna: Del 6 al 8 de novembre (ambdós inclosos)