Aprovació definitiva de les modificacions al Reglament del registre de Sol·licitants d'habitatges públic de Corbera de Llobregat

El Ple municipal de 4 de febrer de 2020, ha aprovat inicialment la modificació del Reglament del registre municipal de sol·licitants  'habitatges de protecció oficial, el qual es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte.


L'expedient es podrà consultar durant aquest termini a les dependències municipals ubicades al c. de la Pau núm. 4 (OAC), de dilluns a divendres i en horari de 8:30 a 15:00 hores i al web municipal (www.corberadellobregat.cat).


En el cas que dins del termini d'informació pública i audiència als interessats no es presentin reclamacions o suggeriments, aquest Reglament s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord al respecte.

Documents relacionats