Aprovació inicial dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació de la unitat d'actuació de La Servera

Projecte d’urbanització, reparcel·lació, esmena informe annex al PU de la UA de La Servera aprovats inicialment