Economia municipal

Pressupost

Pressupost 2024

Pressupost 2022

Pressupost i plantilla per l’any 2021

Pressupost detallat

Execució pressupostària trimestral

Liquidació del pressupost

Compte general

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Cost de les campanyes institucionals

Gestió econòmica

Endeutament

Obligacions reconegudes amb tercers

Termini de pagament a proveïdors

Indicadors de gestió econòmica

Cost efectiu dels serveis

Retribucions

Alts càrrecs o càrrecs eventuals: perfils, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Patrimoni

Inventari general del patrimoni

Inventari de bens mobles de valor històric i artístic

Inventari de vehicles municipals

Contractes-Proveïdors

Licitacions en tràmit (perfil de contractant)

Relació de contractes oberts, negociats i desestimats (històric)

Relació de contractes menors (històric)

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes

Informació de l'entitat i òrgans de contractació

Registre de licitadors

Registre d'empreses classificades

Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Gestió serveis públics i concessió d'obres

Registre Public de Contractes

Convenis i subvencions

Pla estratègic subvencions 2024

Convenis Urbanisme/Urbanitzacions

Convenis de col·laboració

Convenis urbanístics

Convocatòries de subvencions i ajuts

Subvencions atorgades

Ajuts atorgats

Concessions

Retribució dels directius de les concessionàries