Autocompostatge i biotrituradores

Autocompostatge

El compostatge és un procés natural mitjançant el qual es descompon la matèria orgànica per acció dels microorganismes generant compost, un adob de qualitat que podem utilitzar a l'hort o al jardí.

A casa generem, aproximadament, un 40% de restes orgàniques que podem reciclar instal·lant un compostador en el jardí.

Si vols començar a compostar, només cal que sol·licitis un compostador. Et donarem un manual, l'assessorament necessari i un resguard per recollir el teu compostador al lloc on l'Ajuntament designi.

A més, gaudiràs d'un 50% de reducció a la taxa de residus de la taxa els contribuents que acreditin que durant l'exercici anterior al de meritació de la taxa s'han autogestionat la fracció orgànica de residus (autocompostatge). Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà adreçar la sol·licitud, abans del 31 de desembre de l'exercici anterior, a l'Àrea de Medi Ambient, que emetrà informe adreçat al Departament d'Afers Tributaris que relacionarà els subjectes passius amb dret a bonificació. (Ordenança fiscal núm 36 Taxa pel servei de recollida i transport d'escombraries i altres residus urbans domiciliaris art. 5 Beneficis fiscals.

Els compostadors es cedeixen gratuïtament i amb la condició que s'hauran de retornar a l'Ajuntament si es deixen d'utilitzar.

Per compostar és imprescindible disposar de material estructurant com el triturat de poda. Les persones interessades podran sol·licitar en préstec una de les trituradores de què disposa l'Ajuntament durant un període màxim de 7 dies. La sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment.

El triturat de poda també és idoni per fer mulching a l'hort i jardí, així aconseguim reduir el reg, evitar la compactació del sòl i aportar-li nutrients, evitar la proliferació de males herbes i reduir la propagació de malalties.

Sol·licitud cessió gratuïta compostador (instància genèrica)

Servei de préstec de biotrituradores elèctriques

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat posa a disposició de la població un servei gratuït de préstec de trituradores de poda. Les persones interessades podran utilitzar una de les trituradores de què disposa l'Ajuntament durant un període de 7 dies.

Per fer-ne ús, cal que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi i hagi tramitat la sol·licitud pertinent (via instància o bé trucant a l'OAC - 93 650 02 11) demanant el servei.  (Instància específica)

Les màquines es podran utilitzar només dins del terme de Corbera de Llobregat, i la persona que la demani en préstec no podrà utilitzar-la per prestar serveis a un tercer. Es prestaran per un termini màxim de 7 dies naturals, prorrogables a 7 més si no hi ha cap altra sol·licitud.

Quins materials es podran triturar?

Restes de matèria orgànica com la fruita, restes d'hortalisses, restes de plantes, fulles seques, restes de poda d'arbres i tanques, així com material ramificant voluminós i gruixut. Pel que fa a les branques, el diàmetre màxim de branques per a triturar és de 35 mm.

Mides de la màquina: Long./Ampl./Alt. 77/48/97 cm

Pes 19 kg

Aquestes trituradores es lliuraran els divendres a l'edifici de l'Ajuntament (entre les 11 i les 12 hores) i es retornaran els divendres a les 10 hores.