El Porta a Porta a Corbera

 • Com s'han de lliurar els residus?

  Recollida domiciliària d'habitatges

  CUBELL BLANC MULTIMATERIAL  de 40 litres, per les fraccions de:

  • INORGÀNICA Amb bossa de plàstic, sempre a l'interior del cubell blanc multifracció de 40 litres

  Recorda que pots aixafar els envasos perquè ocupin menys espai!

  • PAPER. Plegats i dins del cubell blanc multifracció de 40 litres, sense bossa o amb bossa de paper. El cartró de mides grans que no càpiga a l'interior del cubell es plegarà i es situarà al costat del cubell.

  CUBELL MARRÓ de 20 litres:

  • ORGÀNICA: La fracció orgànica es treu amb bossa compostable dins del cubell marró de 20 litres.

  El bujolet airejat serveix per acumular la brossa orgànica a la cuina de casa

  *Les restes vegetals de mida petita i tipus no llenyós (gespa, fullaraca, rams de flors, etc.) és poden treure el dia de la recollida de l'orgànica dins dels sacs de 80 l

  BOLQUERS I TÈXTIL SANITARI

  Aquesta fracció es recollirà cada dia que hi hagi recollida de residus PaP. S'haurà de lliurar amb una bossa identificada amb un distintiu de color vermell (marca, llaç,...).

  Comunitats de propietaris

  En els habitatges plurifamiliars (més de 3 habitatges), la recollida serà igual que a la resta del municipi. Els cubells s'hauran de deixar el dia preestablert al portal de l'edifici o a la via pública. En el cas de casuístiques particulars (vorera estreta, portal tancat...) es decidirà conjuntament amb les tècniques municipals la millor zona o solució per fer l'aportació de cubells. Les comunitats de propietaris que així ho desitgin, tindran la possibilitat de tenir bujols comunitaris. En aquest cas s'haurà de designar una persona responsable de treure i entrar aquests bujols en el lloc indicat.

  El PaP Comercial

  Els comerços del municipi també hauran de seguir el mateix calendari que la recollida domèstica. En aquest cas però, i al tractar-se de grans generadors de residus, tindran uns serveis de reforç complementaris i específics pels comerços. Els comerços del municipi hauran de demanar a l'Ajuntament els contenidors o cubells que necessitin per cada fracció, que poden ser més o menys grans depenent de la tipologia de l'establiment.

 • Fraccions que es recolliran amb el PaP

  Les fraccions que es recolliran amb el model porta a porta són:

  • Orgànica (restes de fruita, verdura, carn, peix, petits vegetals, taps de suro, closques d'ou, etc.)
  • Inorgànica (brics, llaunes, ampolles de plàstic i altres envasos, raspalls de dents, pols d'escombrar, etc.)
  • Bolquers i tèxtil sanitari (compreses, tampons, preservatius, mascaretes, guants de vinil, excrements d'animals domèstics, etc.)
  • Paper i cartró (diaris vells, capses, oueres, paper de cuina i tovallons nets, etc.)
 • Fraccions que es recolliran mitjançant contenidors a la via pública

  El vidre es continuarà recollint als contenidors de carrer.

  També es mantenen els contenidors de roba, olis i piles a la via pública o en establiments autoritzats.

  Altres

  Es manté el servei de recollida de voluminosos i esporga llenyosa, amb cita prèvia.

  La resta de residus s'han de portar a la deixalleria.