Preguntes freqüents

En aquest apartat volem donar resposta als dubtes més comuns que es generen respecte a la recollida de residus, el model de recollida de Corbera i i la implantació del Porta a Porta.  Si tot i consultar aquest apartat teniu algun dubte, ens podeu escriure a pap(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

 • Per què l'Ajuntament ha decidit implantar el Porta a Porta a Corbera?

  Per 2 motius:

  Per consciència ecològica.  La gestió dels residus comporta un elevat cost ambiental, econòmic i social.  Separant correctament els residus i amb una gestió adequada es contribueix a reduir la contaminació i evitar el malbaratament de recursos naturals.

  Per un mandat europeu.  La Unió Europea obliga els estats membres a tenir uns índexs de reciclatge del 55% l’any 2025.  A Corbera, l’any 2020 aquest índex es trobava en el 42%, per tant cal un canvi de model per poder arribar a aquests objectius.  En cas que no s’hi arribi s’imposaran sancions directes als municipis.  A Europa el Porta a Porta és el sistema de referència perquè permet incrementar el percentatge de recollida selectiva, superant el 70% en alguns casos.

 • Quines millores podem tenir a nivell de recollida d'escombraries?

  A part de les millores ambientals, tenim altres motius per fer aquest canvi de model.

  Amb la retirada de la majoria de contenidors de la via pública es recupera espai públic pel vianant i també augmenten les places d'aparcament. A part, l'entorn es manté net i sense olors generades per l'acumulació de residus.

  Amb el nou model de recollida, s'elimina o es redueix el desplaçament de les persones fins a la base de contenidors, evitant desplaçaments per persones amb mobilitat reduïda o dificultats

  Amb la individualització de la recollida es permetran aplicar taxes ambientalment més justes i progressives per fomentar la reducció de residus. Qui produeixi menys residus i recicli millor pagarà menys taxa d'escombraries.

  En molts serveis (llum, gas, mòbil, aigua, ...) l'usuari paga segons el seu consum. En el cas dels residus això no passa i creiem que no és just. Hi ha varis sistemes per a que cada usuari pagui segons els residus que genera o si realitza el porta a porta o no. El registre de lectures dels xips del cubells permetrà en un futur proper poder aplicar taxes diferenciades, és a dir, que cada usuari pagui segons el seu comportament vers els residus, tot i seguint el principi ambiental de "qui contamina, paga".

 • El nou servei serà més car?

  L'augment de la plantilla i per tant la generació de més llocs de treball, faran que la despesa del nou servei sigui bastant més elevada que amb el servei actual. Tot i així, s'ha de tenir en compte que amb l'augment del reciclatge també augmenten els ingressos que rep l'Ajuntament, de manera proporcional. Així doncs, el balanç econòmic del servei queda equilibrat.

  A més, l'Ajuntament repartirà gratuïtament els cubells i les bosses d'escombraries necessàries per a l'inici del servei.

 • Quina serà la freqüència de recollida de residus?

  Les freqüències seran de:

  3 dies a la setmana de recollida de l'orgànica 

  2 dies a la setmana de recollida de la FIRM i

  1 dia a la setmana de recollida de Paper i Cartró.

  Pel què fa als bolquers i tèxtil sanitari es podrà treure cada dia que hi hagi recollida amb una bossa separada i amb un indicatiu vermell. Els diferents residus es lliuraran al carrer amb cubells diferents segons la fracció i amb un xip identificatiu. Quan es reculli la fracció orgànica, també es podrà lliurar en un sac reutilitzable, les restes vegetals de mida petita no llenyosa (fulles, flors...).  

 • Què són les àrees tancades i mini àrees?

  A les urbanitzacions de les Parretes, Can Lluís, el Solei dels Herbatges, Sant Cristòfol, la Soleia, Mas d'en Puig, Can Moriscot, Socies i Cases Cremades el sistema de recollida es farà mitjançant àrees tancades o mini àrees. En aquestes zones, hi haurà unes àrees on només hi podran accedir els habitatges d'aquests indrets. Hauran de dipositar els residus en el moment que desitgin, prèvia identificació per entrar-hi, en els diferents contenidors de fraccions que hi haurà

 • Què passa si no ho faig bé?

  Inicialment, els operaris del servei no recolliran la bossa i enganxaran un adhesiu on es determinarà perquè aquell cubell no ha estat recollit, ja sigui perquè no s'ha separat correctament els residus del seu interior, hi ha hagut una confusió amb el dia de recollida i s'ha tret la fracció que no toca...Si aquestes accions es produeixen reiteradament en un mateix habitatge i/o establiment comercial, un educador ambiental del servei visitarà l'usuari corresponent per tal d'analitzar la situació i ajudar a millorar la seva conducta.

 • Què passarà en els edificis amb molts habitatges?

  El sistema de recollida Porta a Porta comptarà amb solucions particular per als habitatges plurifamiliars com poden ser crear zones d'aportació dels cubells o tenir cubells comunitaris per reduir espais d'ocupació de les voreres.

 • Tractant-se d'un tema tant important perquè no s'ha consultat a la població?

  El canvi de model és necessari per augmentar el percentatge de reciclatge al nostre municipi i és un mitjà per aconseguir la reducció en la generació de residus. Amb l'actual model, això no és possible i també s'han de seguir les obligacions legals que vénen des d'Europa. La preparació del nou sistema s'ha fet seguint criteris tècnics i treballant segons diferents experiències d'altres municipis, adaptant-les a Corbera.

  Tot i així, el sistema pot tenir marge de millora i per això es recolliran les propostes en les diferents xerrades que es faran arreu del municipi. A més, hi ha la intenció de crear una comissió de seguiment del sistema on hi podran participar diferents persones i entitats del poble.

 • Mentre espero el dia de recollida, com puc evitar les males olors a dins de casa?

  Les úniques fraccions que fan mala olor i que poden generar molèsties són l'orgànica i els bolquers i tèxtil sanitari. Per aquestes fraccions hi haurà recollida 3 dies a la setmana. A més, amb l'orgànica s'entregarà un cubell airejat, que juntament amb la bossa compostable permet que els sucs s'evaporin i d'aquesta manera s'eviten les males olors. Tot i així, en casos d'emergència o de generació extraordinària i puntual de residus, es podrà utilitzar la Deixalleria Municipal en l'horari d'obertura

 • Si gats, gossos, o senglars senten olor, hi ha perill que obrin els cubells i escampin les escombraries pel carrer?

  Els cubells tenen un sistema de bloqueig de la tapa que impedeix que els animals puguin obrir-los.

  En el cas d'habitatges unifamiliars aïllats es poden posar ganxos a les tanques de les parcel·les per penjar-hi els cubells.

 • Puc treure la bossa amb els residus sense el cubell?

  Tots els residus han d'anar sempre acompanyats del seu cubell corresponent, excepte en el cas dels bolquers i tèxtil sanitari (que es pot treure només la bossa amb un distintiu vermell) i la fracció vegetal no llenyosa (que es traurà amb una saca de ràfia reutilitzable)

 • Com sabrà el servei si el que lliurem als cubells és correcte?

  Els equips de recollida veuen ràpidament si el material lliurat és correcte sense necessitat d'obrir cap bossa. Els envasos de plàstic, si estan ben separats no pesen; l'orgànica s'ha de treure en bossa compostable i sense obrir-la s'intueix el seu contingut. Únicament es podrien obrir les bosses abandonades perquè això sí que és un acte incívic objecte de sanció.

 • Què passa si se'm trenca o em roben un cubell?

  L'Ajuntament reposarà de forma gratuïta els cubells que s'hagin malmès per un ús normal, robatori, etc.

 • I si marxo de vacances una setmana on puc tirar els residus?

  Abans de marxar, podràs dur tots els residus que tinguis a casa, ben seleccionats, a l'àrea d'emergència, la deixalleria municipal, dins el seu horari habitual d'obertura.

 • Per què no puc llençar un got de vidre o el vidre d'una finestra al contenidor del vidre?

  El contenidor de color verd l'anomenem "contenidor del vidre", però en realitat li hauríem de dir "contenidor d'envasos de vidre". Es considera envàs tot aquell material que serveix contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. Per tant, un vidre de finestra no es pot llençar al contenidor verd perquè no és un envàs.

  De la mateixa manera, un got de vidre tampoc no és un envàs. A més, la temperatura de procés posterior que cal aplicar és més elevada que la majoria de vidre que formen els envasos, ja que conté altres elements per assegurar les seves propietats de transparència i brillantor.

  Com a alternativa, els residus de vidre que no siguin envasos (vidres de finestra o vidre pla, miralls, vidres de cotxe, gots i plats de vidre, i objectes decoratius de vidre) s'han de portar a la Deixalleria.

 • Què és el Residu Mínim?

  Els Ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els encarregats de definir el model de recollida més adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. Els models de recollida de residus municipals i assimilables aplicats actualment a Catalunya són el de 5 fraccions, el residu mínim o el multiproducte.

  A Corbera hi ha el model de segregació de residu mínim. Aquest model de recollida selectiva fa èmfasi en la distinció entre residus orgànics i residus inorgànics, disposant de quatre fraccions per la recollida selectiva: vidre alimentari, paper i cartró, matèria orgànica i fracció inorgànica (envasos lleugers i resta). 

 • Perquè a Corbera no és reciclen els envasos?

  A Corbera sí que és reciclen els envasos, ja que tot el que es recull en la fracció inorgànica (Envasos lleugers + Rebuig) s'envia a la planta de triatge de Molins de Rei.

  La planta de triatge tracta els residus inorgànics dels municipis que efectuen la gestió dels residus amb el sistema de residu mínim (o de 4 fraccions): Castellbisbal, Molins de Rei, el Papiol, Torrelles de Llobregat i Corbera de Llobregat.

  Trobareu més informació clicant aquí