Alta al padró municipal d'habitants

Descripció:

L'empadronament és l'acte de registrar-se al municipi de residència habitual i determina que la persona és considerada veïna d'aquesta població. Qui resideix en més d'un municipi ha fer l'empadronament en aquell en què hi viu més temps a l'any.

Hi ha dos tràmits disponibles:

Alta al padró municipal d'habitants procedent d'un altre municipi per a aquelles persones que vénen a viure a Corbera de Llobregat provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o bé de l'estranger.

Alta per omissió al padró municipal d'habitants: Per a aquelles persones que, pel motiu que sigui, no consten al padró d'habitants de Corbera de Llobregat, encara que continuen vivint al municipi.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar la seva inscripció i de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si provenen del mateix municipi. En el cas de la parella i els fills majors d'edat, cal que aquests autoritzin a la persona que fa el tràmit.

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Quins documents he de presentar?

Documentació acreditativa de la identitat: (els documents han d'estar en vigor)

 • Espanyols:
  • Majors de 14 anys: DNI o passaport.
  • Menors de 14 anys no emancipats: Llibre de família o Certificat de naixement.
 • Estrangers (majors d'edat, menors nascuts a l'estranger i menors nascuts a Espanya amb més de 3 mesos):
 • Ciutadans de Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat de registre de ciutadà de la UE en el que consti Número d'Identitat d'Estranger (NIE), junt amb el passaport o document d'identitat del país d'origen.
 • Resta de països: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la que consti el número NIE o, en el seu defecte, passaport expedit per les autoritats del seu país.
 • Estrangers menors nascuts a Espanya amb menys de 3 mesos: Llibre de família o Certificat de naixement expedit per les autoritats espanyoles.
 • En cas d'empadronar membres majors d'edat de la mateixa unitat familiar, caldrà presentar una autorització per representació

Documentació acreditativa de la representació de menors i incapacitats:

 • Menors no emancipats: Llibre de família o Certificat de naixement. En casos de separació o divorci, la resolució judicial que acrediti la seva guàrdia i custòdia.
 • Quan se sol·liciti la inscripció d'un menor amb un dels seus progenitors, s'ha de presentar una autorització i DNI de l'altre per a l'empadronament o, en el seu defecte, declaració responsable signada pel que realitza la sol·licitud a tenir la guarda i custòdia del menor i capacitat legal suficient per a fer la inscripció. 
 • Incapacitats: resolució judicial que acrediti la representació legal.

Documents acreditatius de l'habitatge d'empadronament:

 • Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat:
  • escriptura de propietat o rebut de l'IBI
  • contracte de lloguer acompanyat de l'últim rebut de lloguer
  • contracte o rebut de subministraments (aigua, llum o gas)
 • Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. 

En aquest cas farem un nou full padronal.

 • Si a l'habitatge hi ha persones empadronades: és necessari aportar l'autorització (Model autorització persones empadronades) i DNI de tots els residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
 • Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització i DNI de la persona que n'ostenta la direcció.
Cap entrada disponible