Canvi de domicili dins el municipi

Descripció:

El tràmit permet modificar el domicili de residència al Padró Municipal d'Habitants dins del mateix municipi.

Canvi de domicili dins el mateix municipi

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat que resideixin al municipi.  

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Quins documents he de presentar?

Documentació acreditativa de la identitat: (els documents han d'estar en vigor)

 • Espanyols:
  • Majors de 14 anys: DNI o passaport.
  • Menors de 14 anys no emancipats: Llibre de família o Certificat de naixement.
 • Estrangers (majors d'edat, menors nascuts a l'estranger i menors nascuts a Espanya amb és de 3 mesos):
  • Ciutadans de Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat de registre de ciutadà de la UE en el que consti Número d'Identitat d'Estranger (NIE), junt amb el passaport o document d'identitat del país d'origen.
  • Resta de països: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la que consti el número NIE o, en el seu defecte, passaport expedit per les autoritats del seu país.
 • Estrangers menors nascuts a Espanya amb menys de 3 mesos: Llibre de família o Certificat de naixement expedit per les autoritats espanyoles.. 

Documentació acreditativa de la representació de menors i incapacitats:

 • Menors no emancipats: Llibre de família o Certificat de naixement. En casos de separació o divorci, la resolució judicial que acrediti la seva guàrdia i custòdia.
 • Quan se sol·liciti la inscripció d'un menor amb un dels seus progenitors, s'ha de presentar una autorització i DNI de l'altre per a l'empadronament (Model autorització menors) o, en el seu defecte, declaració responsable signada pel que realitza la sol·licitud a tenir la guarda i custòdia del menor i capacitat legal suficient per a fer la inscripció. 
 • Incapacitats: resolució judicial que acrediti la representació legal.

Documents acreditatius de l'habitatge d'empadronament:

 • Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat:
  • títol de propietat (escriptura, compra-venda, nota de registre o rebut de l'IBI)
  • contracte vigent d’arrendament d’habitatge per a ús de residència habitual acompanyat de l'últim rebut de lloguer
 • Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. (Model autorització titular habitatge) i el seu DNI. En aquest cas farem un nou full padronal.
 • Si a l'habitatge hi ha persones empadronades: és necessari aportar l'autorització  i DNI de tots els residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
 • Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització i DNI de la persona que n'ostenta la direcció. (Model autorització establiments col·lectius)

Canals de tramitació:

 • Telemàtic amb certificat digital
 • Telemàtica sense certificat digital
 • Presencial

Tramitació telemàtica amb certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit 
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de "Certificat digital" i seleccioneu el vostre certificat.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació telemàtica sense certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de l'e-Tram on trobareu la informació del tràmit
 2. Heu de clicar al botó negre "Empleneu la sol·licitud" i us sortirà una nova pantalla perquè us identifiqueu. Podeu triar entre: Certificat digital, Cl@ve, o idCAT Mòbil.
 3. En cas que no tingueu cap d'aquest sistemes, us podeu donar d'alta a l'idCAT Mòbil clicant la opció "Dona'm d'alta" gratuïtament i al moment. Us demanarà dades del DNI, targeta sanitària i telèfon mòbil.
 4. Un cop identificats, s'obrirà el formulari del tràmit que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • Es poden adjuntar un màxim de 15 documents amb un pes màxim cadascun de 25MB i que en total no sumin més de 100MB. Si el pes és alt, poden trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació presencial:

 1. Truqueu al 93 650 02 11 per concertar cita prèvia. Se us indicarà la documentació que necessiteu per fer el tràmit.
 2. El dia de la cita, presenteu-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i aporteu la documentació necessària.
 3. La inscripció es fa al moment.