Volants i certificats d’empadronament i de convivència

Descripció:

El tràmit permet obtenir justificants individuals o col·lectius de residència al Padró Municipal d'Habitants dins del mateix municipi.

Volants i certificats del padró municipal d'habitants 

Hi ha les següents modalitats:

 • Volant d'empadronament actual: Document que informa sobre l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 • Volant de convivència actual: Document que informa de les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants
 • Volant d'empadronament històric: Document que informa sobre l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 • Volant de convivència històric: Document que informa de les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada
 • Certificat d'empadronament actual: Document que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 • Certificat de convivència actual: Document que acredita fefaentment les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants
 • Certificat d'empadronament històric: Document que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 • Certificat de convivència històric: Document que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Qui ho pot demanar?

La persona major d'edat interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da. (Model autorització per representació)

Quins documents he de presentar?

Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI  o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).  En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.

En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar complementàriament la documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

En el cas de demanar volant col·lectiu (referit a les dades de tota la família) de forma telemàtica mitjançant actuació automatitzada de l'administració es requereix indicar nom, dos cognoms i DNI (o data de naixement en el cas de menors de 14 anys) de tots els membres de la família.

Preu

Gratuït excepte en el cas de certificats històrics d'abans de 01/03/1986 en què cal abonar una taxa de 54,00 €

Canals de tramitació:

 • Telemàtic amb certificat digital
 • Telemàtica sense certificat digital
 • Presencial

Tramitació telemàtica amb certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de "Certificat digital" i seleccioneu el vostre certificat.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació telemàtica sense certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de l'e-Tram on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó negre "Empleneu la sol·licitud" i us sortirà una nova pantalla perquè us identifiqueu. Podeu triar entre: Certificat digital, Cl@ve, o idCAT Mòbil.
 3. En cas que no tingueu cap d'aquest sistemes, us podeu donar d'alta a l'idCAT Mòbil clicant la opció "Dona'm d'alta" gratuïtament i al moment. Us demanarà dades del DNI, targeta sanitària i telèfon mòbil.
 4. Un cop identificats, s'obrirà el formulari del tràmit que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • Es poden adjuntar un màxim de 15 documents amb un pes màxim cadascun de 25MB i que en total no sumin més de 100MB. Si el pes és alt, poden trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació presencial:

 1. Truqueu al 93 650 02 11 per concertar cita prèvia. Se us indicarà la documentació que necessiteu per fer el tràmit.
 2. El dia de la cita, presenteu-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i aporteu la documentació necessària.
 3. La inscripció es fa al moment.