Volants i certificats d’empadronament i de convivència

Descripció:

El tràmit permet obtenir justificants individuals o col·lectius de residència al Padró Municipal d'Habitants dins del mateix municipi.

Volants i certificats del padró municipal d'habitants 

Hi ha les següents modalitats:

 • Volant d'empadronament actual: Document que informa sobre l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 • Volant de convivència actual: Document que informa de les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants
 • Volant d'empadronament històric: Document que informa sobre l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 • Volant de convivència històric: Document que informa de les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada
 • Certificat d'empadronament actual: Document que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.
 • Certificat de convivència actual: Document que acredita fefaentment les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants
 • Certificat d'empadronament històric: Document que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
 • Certificat de convivència històric: Document que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Qui ho pot demanar?

La persona major d'edat interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quins documents he de presentar?

 • En el cas de representació de persones majors d’edat:
  • Document acreditatiu de la condició de representant: Model autorització per representació
  • Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir).
 • En el cas de representació dels fills menors de 14 anys sense DNI:
  • Llibre de família.
 • En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar complementàriament la documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.
 • En el cas de volants o certificats de convivència (referit a les dades de tota la família):

Preu

Gratuït excepte en el cas de certificats històrics d'abans de 01/03/1986 en què cal abonar una taxa de 54,00 €

Canals de tramitació:

 • Telemàtic amb certificat digital
 • Telemàtica sense certificat digital
 • Presencial

Tramitació telemàtica amb certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de "Certificat digital" i seleccioneu el vostre certificat.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació telemàtica sense certificat digital:

 1. Cliqueu l'enllaç corresponent i s'obrirà la pantalla de la seu electrònica on trobareu la informació del tràmit.
 2. Heu de clicar al botó vermell "Tramitar" i us demanarà que seleccioneu el mètode d'identificació.
 3. Cliqueu la opció de " idCAT Mòbil " i doneu-vos d'alta d'aquest servei gratuïtament i al moment. Us demanarà dades del DNI, targeta sanitària i telèfon mòbil.
 4. S'obrirà el formulari de sol·licitud que heu de completar amb les vostres dades.
 5. Annexeu la documentació necessària per efectuar el tràmit.
  • El pes màxim permès per a cada arxiu és de 40MB, sense límit d'arxius. Si el pes és alt, pot trigar una mica en adjuntar-se.
  • És important que el nom dels documents indiqui, en la mesura del possible, el seu contingut. (P.ex. DNI.pdf, contractelloguer.pdf)
 6. Empleneu l'apartat "Informació de la sol·licitud": acceptació de la política de protecció de dades, la notificació electrònica i la consulta d'informació vostra en poder d'altres administracions. Premeu continuar.
 7. S'obrirà una presentació preliminar amb totes les dades que heu incorporat. Reviseu que tot sigui correcte i que els documents s'hagin annexat correctament.
 8. Cliqueu "Enviar sol·licitud" i espereu fins que surti la següent pantalla. Pot trigar uns minuts.
 9. Finalment us sortirà la confirmació de presentació amb un número de registre d'entrada i un botó que us permet exportar-la a pdf, ja sigui per imprimir-la o per desar-la a l'ordinador. Paral·lelament rebreu al vostre correu electrònic la mateixa confirmació.

Tramitació presencial:

 1. Truqueu al 93 650 02 11 per concertar cita prèvia. Se us indicarà la documentació que necessiteu per fer el tràmit.
 2. El dia de la cita, presenteu-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i aporteu la documentació necessària.
 3. La inscripció es fa al moment.