Com obrir un negoci a Corbera

A l'hora d'obrir un negoci a Corbera de Llobregat és necessari identificar les característiques de l'espai on es vol desenvolupar l'activitat, ja que els locals, construccions o espais (tan oberts com tancats) on la venda es realitzi de forma continuada o periòdica rebran una consideració i tractament diferent del que poden tindre els mercats a la via pública que són periòdics i que han sigut autoritzats específicament per l'Ajuntament.

Tant sigui un establiment individual (lloc físic on es transmeten béns o serveis amb l'objectiu d'obtenir beneficis) com si és un establiment col·lectiu (galeria comercial o qualsevol altre espai on dos o més establiments comparteixen l'espai) s'hauran de seguir una sèrie de procediments previs a l'obertura formal del negoci o activitat.

  • No a totes les zones es poden implantar segons quines activitats, és per això que convé posar-se en contacte amb el personal tècnic de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per fer la consulta corresponent i conèixer els usos admesos segons el planejament vigent.
  • És imprescindible que el titular contracti un tècnic competent que l'assessori i elabori la documentació tècnica (certificats i/o projectes) preceptiva per a l'exercici de l'activitat.

La Generalitat de Catalunya, a través del seu Canal Empresa, posa a la disposició de la ciutadania eines per conèixer quins són els tràmits, normativa, obligacions, etc. que s'han de seguir per obrir un negoci.

Abans de l'obertura, cal adreçar-se a l'Ajuntament per realitzar una declaració responsable o comunicació prèvia d'inici d'activitat, sempre que aquesta estigui inclosa en els annexes de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. En cas que l'activitat que es vulgui desenvolupar no estigui inclosa en els annexes d'aquesta llei, es poden adreçar a l'Ajuntament per rebre la informació sobre la tramitació corresponent.

Recordar que s'ha de sol·licitar el títol habilitant corresponent en cas que es vulguin fer obres per adequar l'establiment, sempre prèviament a l'obertura de l'activitat.

A la seu electrònica de l'Ajuntament es poden trobar i descarregar els formularis necessaris per aquests tràmits i d'altres relacionats amb l'activitat econòmica.

En el moment de la posada en marxa caldrà realitzar una declaració censal d'alta, on obligatòriament s'haurà d'inscriure al cens de l'Agència Tributària l'activitat empresarial que es realitza i també, per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin persones contractades en el règim general de la Seguretat Social, hauran d'inscriure l'empresa a la Tresoreria de la Seguretat Social i donar d'alta a les persones que tenen a càrrec.

Havent realitzat els tràmits anteriors, aquelles empreses que obrin un centre de treball o que reprenen l'activitat després d'haver realitzat obres de transformació importants, hauran de comunicar-ho al servei territorial del Departament de Treball, tenint en compte que l'obligació de comunicació d'obertura correspondrà a l'empresari independentment de l'activitat que es dugui a terme.