Subvencions

Què s'entén per subvencions i ajudes públiques?

Amb caràcter general, i d'acord amb la Llei General de Subvencions, la concessió suposa qualsevol provisió de diners realitzada per les Administracions Públiques, a favor de les persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

  • Que el lliurament es fa sense tenir en compte directament els beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, a l'execució d'un projecte, a l'execució d'una activitat, a l'adopció d'un comportament singular, ja dut a terme o al desenvolupament, o a la concurrència d'una situació, el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s'havien establert.
  • Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada pretengui promoure una activitat d'utilitat pública o d'interès social o promoure un propòsit públic.

Quins són els procediments de concessió?

Els procediments de concessió són concurrència competitiva i concessió directa.

Subvencións concurrència competitiva

El procediment ordinari de subvenció és concurrència competitiva: es concedeixen sobre la base d'un procediment de comparació de sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració prèviament establerts en les bases reguladores i en la convocatòria de la subvenció (article

Subvencions directes

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat regula la concessió de subvencions directes a través de convenis amb les entitats beneficiàries. Les entitats, en aquests convenis, justifiquen les despeses pròpies de la seva activitat

Justificació i control financer

El procediment de justificació de les despeses realitzades pel beneficiari és un requisit imprescindible per tal de què l'Administració faci efectiu el pagament.