Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 27 de setembre de 2022, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació acta Ple ordinari 19/7/2022.
2. Aprovació del model control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia.
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2022.
4. Aprovació del compte general de l'any 2021.
5. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 13/2022.
6. Aprovació de la Declaració institucional de compromís per la lluita contra el frau.


II PART DE CONTROL


7. Moció del grup municipal Força Corbera per a la recuperació i millora de l'atenció ginecològica al municipi.
8. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal CUP.
9. Donar compte de l'informe resum de control intern efectuat per la Intervenció corresponent a l'exercici 2021.
10.Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.
11.Precs i preguntes.