Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del  decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple extraordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 25 d'octubre de 2022, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Presa de possessió regidora municipal.
2. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 5- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
3. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals núm. 15 i 16- Ocupació via pública amb mercaderies i amb taules i cadires.
4. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal núm. 1- Impost sobre béns immobles.
5. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 15/2022.
6. Aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2025.


II PART DE CONTROL


7. Donar compte de l'informe 64/2022 Període mitjà de pagament a proveïdors 2n trimestre 2022.
8. Donar compte de l'informe 65/22 de morositat corresponent al 2n trimestre de 2022.
9. Donar compte informe Compte General Corporacions Locals. Exercici 2020.
10.Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.
11.Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe