Ple municipal

CONVOCATÒRIA PLE


De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que
es farà el proper dia 1 d’octubre de 2019, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial,
amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA


1. Aprovació modificació de crèdit 25/2019
2. Aprovació Compte General exercici 2018


II PART DE CONTROL


3. Donar compte del Decret 2019/1446 de fixació del règim de dedicació dels regidors
4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 7 de setembre de 2019 relatiu a l'Addenda al conveni de essió d'ús d'immoble a l'Associació Corbera Voluntària
5. Moció dels grups municipals d'ERC i la CUP reclamant l'execució immediata del carril bus-VAO a la B-23
6. Moció del grup municipal de Força Corbera per aprovar el codi de conducta del càrrecs electes de l'Ajuntament
7. Moció del grup municipal de Força Corbera per a la creació d'un registre municipal de persones grans i/o amb necessitats especials
8. Moció del grup municipal de Ciudadanos per sol·licitar la baixa de l'Ajuntament de l'AMI
9. Precs i preguntes