Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 27 de desembre de 2022, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE
1. Aprovació acta Ple ordinari 27/9/2022.
2. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2022.
3. Aprovar primera addenda al Conveni de col·laboració entre l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.


II PART DE CONTROL


4. Donar compte de l'informe 89/22 de morositat corresponent al 3n trimestre de 2022.
5. Donar compte de l'informe 88/2022 Període mitjà de pagament a proveïdors 3n trimestre 2022.
6. Donar compte decret 2022/1955 de la delegació de competències de la regidora Dolores Salmerón.
7. Donar compte Decret 2022/1961 de la dedicación exclusiva de la regidora Dolores Salmerón.
8. Donar compte decret 2022/1962 de l'ampliació de la delegació de les competències resolutòries en favor de la regidora de l'Àrea d'habitatge.
9. Moció del grup municipal Força Corbera per tal que la nova zona del Trialsín sigui d'accés i ús públic.
10.Moció del grup municipal Força Corbera i GIU a favor de l'assignació del 25% del pressupost de salut del govern de la Generalitat a l'atenció primària.
11.Moció del grup municipal Força Corbera per a ampliar l'oferta de Formació Professional al municipi.
12.Precs i preguntes
 

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe