Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 7 de febrer 2023, a les 20:00 hores, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA
PLE
1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 25/10/2022.
2. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 27/12/2022.
3. Modificació de l'ordenança fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre  l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
4. Aprovació del Pressupost general 2023.
5. Aprovació de la plantilla pressupostària 2023 i RLT.
6. Aprovació de l'expedient de constitució de la comissió d'estudi pel canvi de gestió de l'escola bressol.


II PART DE CONTROL
7. Moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix
Llobregat.
8. Moció del grup municipal Força Corbera reclamant prioritària la infraestructura de l'aigua en l'alta per a donar servei a Can Margarit.
9. Moció del grup municipal Força Corbera per a establir que la renovació de la xarxa
d'aigua de Can Llopard ha de ser una de les inversions municipals prioritàries i ha de ser finançada amb recursos públics.
10.Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.
11.Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe