Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 21 de març de 2023, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 7/2/2023.
2. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2023.
3. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Corbera de Llobregat del sector del carrer de la Pau.
4. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'ajuntament pel 2022.
5. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost general 2023.
6. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència i civisme.


II PART DE CONTROL


7. Donar compte de l'informe de tresoreria 123/23 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de 2022.
8. Donar compte de l'informe de tresoreria 124/23 de morositat corresponent al 4t trimestre de 2022.
9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia 2023/234.
10.Moció del grup municipal Força Corbera per a prioritzar el manteniment i la inversió a la via pública en la incorporació dels romanents de 2022.
11.Moció del grup municipal Força Corbera per a incrementar els recursos econòmics destinats al manteniment de les franges de protecció d'incendis.
12.Precs i preguntes
 

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe