Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 9 de maig de 2023, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 21/3/2023.

2. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2023.

3. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2023.

4. Aprovació conveni transport públic de viatgers per carretera a Corbera 2023.

II PART DE CONTROL

5. Moció del grup municipal Força Corbera per a la millora de la il·luminació dels passos de vianants.

6. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2022.

7. Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.

8. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe