Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 11 de juliol de 2023, a les 19.00 hores a la Casa
Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

PLE

I PART RESOLUTIVA

1. Acta ple constitució 17/06/2023

2. Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

3. Delegació de competències del Ple municipal.

4. Determinació del règim de retribucions, dietes per assistència i indemnitzacions del membres de la Corporació.

5. Designació de membres de la Corporació en ens i organismes externs.

6. Determinació del nombre, denominació i composició de les Comissions Informatives.

7. Designació de representants dels grups municipals en organismes de participació sectorial.

II PART DE CONTROL

8. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre la constitució de la Junta de Govern Local, designació dels seus membres, delegació de competències i nomenament de tinents i tinentes d'alcaldessa.

9. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre determinació de les àrees de gestió municipal i delegació de competències en favor dels regidors i de les regidores.

10.Donar Compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre l'establiment de la periodicitat de les seves sessions ordinàries.

11.Donar compte de la constitució dels grups municipals i nomenament de portaveus.

12.Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre la determinació dels membres de la Corporació que desenvoluparan els seus càrrecs en règim de dedicacions exclusiva i parcial.

13.Precs i preguntes

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe