Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb  concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 22 d'octubre de 2019, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


1. Aprovació acta del ple de 8 de juliol de 2019.
2. Aprovació acta del ple de 30 de juliol de 2019.
3. Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
4. Modificació ordenança fiscal número 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
5. Aprovació conveni col·laboració per a la campanya de dinamització comercial i foment del reciclatge de residus "Omple't de Corbera, recicla i estalvia"


II PART DE CONTROL


6. Donar compte de l'informe 103/2019 de morositat corresponent al 2n trimestre del 2019.
7. Donar compte informe 104/2019 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2019.
8. Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.
9. Precs i preguntes
 

Podeu seguir el ple a través del 107FM, Ràdio Corbera i també a través del canal de youtube de l’Ajuntament de Corbera