Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 26 de setembre, a les 19 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

PLE

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari 11/07/2023.

2. Aprovació del conveni d'intensificació del transport en horari nocturn 2023.

3. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació a l'àmbit del sector del carrer de la Pau.

4. Aprovació de compte general de l'any 2022.

5. Aprovació de la modificació de crèdit 14/2023.

6. Aprovació de la modificació de crèdit 16/2023.

7. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2023.

8. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de reparació de l'escola Puig d'Agulles.

9. Declaració d'especial interès o utilitat municipal de les obres de reforma de l'INS Can Margarit.

10.Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió conjunta del servei d'atenció domiciliària.

II PART DE CONTROL

11. Donar compte de l'informe de tresoreria 157/2023 de Període mitjà de pagament a proveïdors 1e trimestre 2023.

12. Donar compte de l'informe de tresoreria 158/2023 de morositat corresponent al 1e trimestre de 2023.

13. Donar compte de l'informe de tresoreria 193/2023 de Període mitjà de pagament corresponent al 2n Trimestre de 2023.

14. Donar compte de l'informe de tresoreria 194/2023 de morositat corresponent al 2n Trimestre de 2023

15.Moció del grup municipal ERC en suport a mestres i professorat de Corbera de Llobregat i a la comunitat educativa davant dels atacs d'alguns mitjans i a favor del model d'escola catalana.

16.Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe