Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple extraordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 10 d'octubre, a les 19 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de la modificació de crèdit exp. 17/2023.

2. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2023.

3. Aprovació baixa com a membre de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP)

4. Aprovació de la baixa com a membre de l'Associació de municipis per la Independència (AMI)

5. Aprovació provisional modificació ordenances fiscals 15-16. Taules i cadires i mercaderies

6. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal 5 impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

7. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 4 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

8. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

9. Aprovació provisional modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles

10.Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats