Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple extraordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 12 de desembre, a les 19.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 14/11/2023.

2. Aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació a l'àmbit de la Unitat d'Actuació de la urbanització Bonrepòs.

3. Aprovació inicial del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatge públic.

4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2023.

5. Habilitació de l'alcaldessa per a la futura subscripció del conveni de col·laboració per la prestació de serveis entre la Policia local de la Palma i la Policia local de Corbera de Llobregat.

II PART DE CONTROL

6. Donar compte de l'informe de tresoreria 225/2023 de període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre 2023.

7. Donar compte de l'informe de tresoreria 226/2023 de morositat corresponent al 3r trimestre de 2023.

8. Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats