Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 30 de gener, a les 19 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple extraordinari 12/12/2023.

2. Aprovació inicial pressupost general 2024.

3. Modificació de la relació de llocs de treball i aprovació de la plantilla pressupostària 2024.

4. Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats