Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 12 de març, a les 19.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 30/1/2024.

2. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost general 2024.

3. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2024.

4. Aprovació de la modificació de crèdits 03/2024.

5. Aprovació de la massa salarial 2023.

6. Aprovació de la modificació de la periodicitat de les sessions de les Juntes Locals de Seguretat.

7. Aprovació de la modificació del contracte de recollida de residus Porta a Porta i de neteja viària.

8. Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

II PART CONTROL

9. Moció de suport als dictàmens del Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat.

10.Donar compte de la liquidació del pressupost 2023.

11.Donar compte de l'informe de tresoreria 261/2024 del període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre de 2023.

12.Donar compte de l'informe de tresoreria 262/2024 de morositat corresponent al 4t trimestre de 2023.

13.Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe

Recursos relacionats