Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 26 de novembre de 2019, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial,  mb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 25/2019

2. Aprovació de la modificació de crèdit 32/2019

II PART DE CONTROL

3. Moció presentada pel grup municipal Força Corbera per a la formació de la plantilla de la Policia Local en etologia animal.

4. Moció presentada pel grup municipal Força Corbera sobre el Casal de Santa Magdalena "El Castell", declarat bé cultural d'interès nacional i amb qualificació urbanística d'equipament públic.

5. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans per la defensa d'igualtat del tracte entre parelles de fet i els matrimonis en l'accés en la pensió de viduïtat.

6. Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

7. Donar compte de l'informe 132/2019 de morositat corresponent al 3r trimestre del 2019.

8. Donar compte de l'informe 133/2019 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre del 2019.

9. Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes de competència plenària.

10.Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del 107FM, Ràdio Corbera i també a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera.