Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple ordinari de l'Ajuntament que es farà el proper dia 9 de juliol, a les 19.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA   

PLE

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari 14/5/2024.

2. Determinació de les festes locals 2025.

3. Elecció del jutge de pau, titular i substitut.

4. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del cementiri municipal i policia mortuòria.

5. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de recollida selectiva de residus PaP.

6. Aprovació de l'Acord d'adopció de mesures de preservació de l'espai natural dels Gorgs de la Mola.

7. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de la corporació de l'any 2024.

8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/24.

9. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 13/24.

II PART CONTROL

10.Moció de reclamació del servei de transport escolar per a tot l'alumnat d'ensenyament obligatori.

11.Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1198/2024 de la designació dels representants de la Comissió mixta constituïda per l'AMB.

12.Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1398/2024.

13.Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1016/2024 del Pla Intern d'Igualtat de Corbera de Llobregat (2024-2028).

14.Donar compte del Decret d'Alcaldia número 1399/2024 del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant de situacions  d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l'Ajuntament de Corbera.

15.Precs i preguntes.


Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe