Ple municipal

Sessió Plenària 

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 29 de setembre de 2020, a les 20:00 hores, a distància, amb medis electrònics i telemàtics atenent les circumstàncies d'emergència sanitària provocada pel COVID-19, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta del Ple 14 de juliol de 2020.

2. Declaració d'especial interès municipal de l'activitat econòmica que s'exerceix

    l'immoble del Cr. Andreu Cerdà, 12 - Sant Telm.

3. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020/1052 del conveni de col·laboració

    per a la gestió del servei d'atenció domiciliaria entre el Consell Comarcal del Baix

    Llobregat i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat.

4. Aprovació del Pla econòmic financer de l'Entitat Local pels exercicis 2020 i 2021.

5. Aprovació de la modificació de crèdit número 13/2020.

II PART DE CONTROL

6. Moció del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat

    per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges.

7. Moció Força Corbera per reclamar ampliació dels horaris del Centre Atenció

    Primària.

8. Moció del grup municipal Força Corbera per prioritzar la reparació de les

    instal·lacions esportives i del parc "Martí i Pol".

9. Donar compte de l'informe 91/2020 de morositat corresponent al 2n trimestre

    de l'exercici 2020.

10. Donar compte de l'informe 92/2020 del període mitjà de pagament a

     proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2020.

11. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l’enllaç Ràdio Corbera online