Ple municipal

CONVOCATÒRIA PLE


De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que
es farà el proper dia 30 de juliol de 2019, a les 20:00 hores a la Casa Consistorial,
amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


1. Aprovació Conveni biennal (2019-2020) amb el Consell Comarcal Premi Delta.
2. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2019.
3. Aprovació modificació de crèdit 20/2019.


II PART CONTROL


4. Donar compte del Decret 2019/1351 de rectificació de la definició de les àrees.
5. Moció per a la implantació de barreres de seguretat per a motoristes (Cs).
6. Precs i preguntes.