Ple municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a petició de més de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 27 d'octubre de 2020, a les 18:30 hores, via telemàtica, com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, amb l'ordre del dia següent:

Sessió Plenària 

1. Aprovació acta del Ple de 29/09/2020

2. Modificació de crèdit 16/2020

3.Modificació ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

4. Modificació ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5. Modificació ordenança fiscal número 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

6. Modificació ordenança fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

7. Modificació ordenança fiscal número 23 reguladora de les taxes relacionades amb els animals de companyia.

8. Modificació ordenança fiscal número 35 reguladora de la taxa per la recollida i transport de residus comercials i/o industrials.

9. Derogació ordenança fiscal número 31 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles en les vies públiques municipals.

Sessió Plenària

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a petició de més de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 27 d'octubre de 2020, a les 20:00 hores, via telemàtica, com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, amb l'ordre del dia següent:

1. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la millora del servei de recollida d'escombraries.

2. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a l'establiment d'un pla d'ocupació municipal per al reforç de la neteja viària als barris i/o urbanitzacions

3. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la millora del servei de recollida d'esporga porta a porta.

4. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per a la millora del servei de neteja viària amb la realització de neteges i desinfeccions periòdiques de la via pública, equipaments municipals i espais públics.

5. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per al reforç de la brigada forestal municipal mitjançant plans d'ocupació.

6. Moció dels grups municipals de Força Corbera, del GiU i de Cs per al canvi de sistema de recollida de voluminosos porta a porta

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l’enllaç Ràdio Corbera online