Ple Municipal

Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària de l'Ajuntament que es farà el proper dia 26 de gener de 2021, via telemàtica a les 20:00 hores, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació Pla d'Accions de les Muntanyes del Baix 2020-2023

2. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021

II PART DE CONTROL

3. Moció del grup municipal Ciutadans sobre la jornada continua en els centres educatius de Corbera de Llobregat.

4. Donar compte del Decret 69/2021 amb l'error material en el Decret 1342/2020.

5. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l'enllaç Ràdio Corbera online