Ple Municipal

Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària de
l'Ajuntament que es farà el proper dia 8 d'abril de 2021, via telemàtica a les 18:00 hores, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació actes de Ple de 27/10/2020 (sessió 18:35 hores), de 27/10/2020 (sessió 21:35 hores), 22/12/2020 i 26/01/2021.
2. Aprovar la massa salarial pel 2020.
3. Adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025.
4. Aprovar el Pla Estratègic urbà amb perspectiva de gènere a Corbera de Llobregat.
5. Aprovació del conveni amb l'AMB, en matèria de serveis assistencials en l'àmbit de les emergències i les urgències socials.
6. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2021.
7. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 8/2021.
8. Modificació ordenances fiscals 15 i 16
9. Aprovació modificació articles 18 i 50 bis de les Bases d'execució del pressupost 2021.


II PART DE CONTROL


10. Donar compte de l'informe 9/2021 de morositat corresponent al 4t trimestre de 2020.
11. Donar compte de l'informe 10/2021 Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2020.
12. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament corresponent a l'exercici 2020.
13. Donar compte aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini pel període 2022-2024.
14. Moció grup municipal Força Corbera reclamant la posada en marxa del codi de conducta dels càrrecs electes
15. Moció grup municipal Força Corbera per a la creació d'un servei municipal d'assessorament i acompanyament digital.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l'enllaç Ràdio Corbera online