Ple Municipal

Com a conseqüència de l'excepcionalitat de la situació d'emergència ocasionada pel COVID-19, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària de
l'Ajuntament que es farà el proper dia 11 de maig de 2021, via telemàtica a les 20:00 hores, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA PLE

1. Aprovació inici procediment revisió article 27 dels Pactes de Treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat

2. Aprovació conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera (2021)

3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2021

4. Modificació ordenança fiscal núm. 29 taxes transport escolar i serveis de suport

II PART DE CONTROL

5. Moció del grup municipal Cs per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació de la Unió Europea.

6. Moció del grup municipal Força Corbera per a la millora dels serveis de transport públic entre els municipis del Baix Llobregat i el campus de la Universitat Autònoma de Bellaterra.

7. Moció del grup municipal Força Corbera per a la protecció de la cultura com a servei públic.

8. Moció dels grups municipals Força Corbera i ERC en contra de les ocupacions delictives d'habitatges al municipi.

9. Moció dels grups municipals Força Corbera i GIU per a impulsar el tancament de les qüestions administratives pendents de la urbanització Creu de Sussalba.

10. Donar compte Decret alcaldia delegació competències.

11. Precs i preguntes L

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l'enllaç Ràdio Corbera online