Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 1 de juny de 2021, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

PLE

1. Aprovació acta Ple de 8/4/2021

2. Aprovació adhesió a l'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva

porta a porta

3. Incoació expedient contractació serveis de recollida porta a porta dels residus i

neteja viària

4. Precs i preguntes

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera, al 107 de la FM o per internet a través de l'enllaç Ràdio Corbera online