Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2021, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta Ple 11/5/2021.

2. Aprovació acta Ple extraordinari i urgent 22/5/2021.

3. Aprovació acta Ple extraordinari 1/6/2021.

4. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2021.

5. Adhesió al conveni del Premi Delta del Baix Llobregat 11a edició.

6. Aprovació del conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant la intensificació dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn.

7. Determinació de les dues festes locals de l'any 2022.

8. Aprovació adhesió al servei local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona 2021-2024.

9. Resolució recurs reposició interposat contra l'acord d'incoació de l'expedient de contractació dels serveis de recollida porta a porta dels residus i neteja viària.

10.Aprovació inscripció de l'Ajuntament a la Setmana Europea de la Mobilitat 2021.

II PART DE CONTROL

11. Moció del grup municipal GIU per a sol·licitar que Corbera sigui un municipi lliure de caça.

12. Moció del grup municipal Força Corbera de requeriment al Govern de la Generalitat per a que faci front als deutes amb l'Ajuntament.

13. Moció del grup municipal Força Corbera de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTB.

14. Moció del grup municipal Cs per al control i l'eradicació de la vespa asiàtica.

15. Moció del grup municipal Cs per a la regulació de l'ús d'aparells elèctrics de mobilitat personal.

16. Moció del grup municipal Força Corbera per a unificar les Àrees de Benestar Social i d'Ocupació per millorar l'atenció municipal a les persones i famílies vulnerables arran de la crisi econòmica derivada de la Covid19. 

17. Moció del grup municipal Força Corbera en contra de l'adscripció al Parc Sanitari de Sant Boi per a l'atenció d'especialitats, hospitalària, matern infantil i d'urgències.

18. Moció dels grups municipals CUP i ERC en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial que el condemna a 5 anys de presó.

19. Donar compte Decret alcaldia 1127/2021, de delegació competències.

20. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera