Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 28 de setembre de 2021, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació acta de Ple ordinari 13/7/2021.
2. Adjudicació del contracte de serveis per a la recollida de residus porta a porta i neteja viària.
3. Aprovació expedient modificació de crèdit 14/2021.


II PART DE CONTROL


4. Donar compte Decret 2021/934 per a la declaració del municipi com àrea amb mercat d'habitatge tens.
5. Donar compte de l'informe 18/2021 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 2n trimestre del 2021.
6. Donar compte de l'informe 17/2021 de morositat corresponent al 2n trimestre de l'exercici 2021.
7. Moció del grup municipal Cs per a la millora de la vida de les persones celíaques.
8. Moció del grup municipal ERC per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat.
9. Moció del grup municipal ERC sobre l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat proposada per AENA.
10.Moció del grup municipal ERC referent a la liquidació del model de finançament de l'exercici 2020.
11.Moció del grup municipal ERC per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
12.Moció del grup municipal ERC per a promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans.
13.Moció del grup municipal FC per a l'establiment d'un pla anual de prevenció i reparació dels efectes de fenòmens meteorològics.
14.Moció del grup CUP de defensa del territori i rebuig al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat.
15.Precs i preguntes.
 

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe