Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 26 d’octubre de 2021, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació expedient modificació de crèdit 18/2021.

2. Modificació de les ordenances fiscals 15 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions i la número 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2022.

3. Modificació de l'ordenança fiscal número 2 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2022.

4. Aprovació inicial de l'Ordenança de recollida selectiva de residus.


II PART DE CONTROL


5. Moció del grup municipal ERC pel rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt alta tensió projectades per l'empresa Forestalia.

6. Moció del grup municipal ERC per tal de que el municipi de Corbera de Llobregat assoleixi el 55 % de taxa de reciclatge de residus el 2025 i instar a l'ajuntament a adoptar les mesures necessàries per aconseguir-ho.

7. Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.

8. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe