Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 30 de novembre de 2021, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Aprovació acta Ple ordinari 28/9/2021.
2. Aprovació acta Ple extraordinari 26/10/2021.
3. Aprovació del compte general de l'any 2020.
4. Modificació de la plantilla per a la creació d'una plaça i lloc de treball de tècnic/a mitjà/na d'intervenció.
5. Modificació de la plantilla per a la creació d'una plaça i lloc de treball de tècnic/a d'administració general (TAG).


II PART DE CONTROL


6. Donar compte de l'informe resum de control intern efectuat per la Intervenció corresponent a l'exercici 2020.
7. Donar compte de l'informe 44/2021 de morositat corresponent al 3r trimestre de l'exercici 2021.
8. Donar compte de l'informe 45/2021 del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 3r trimestre del 2021.
9. Moció del grup municipal del grup municipal Cs per a garantir la igualtat d'oportunitats en la infància.
10.Moció del grup municipal GIU per a sol·licitar millores en el servei de correus.
11.Moció del grup municipal FC homologació de les condicions dels convenis de subvenció per al manteniment dels barris i/o urbanitzacions a la resta de convenis amb entitats del municipi.
12.Donar compte d'altres resolucions o assumptes.

13. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe