Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 22 de desembre de 2021, a les 20:00 hores,  que es  desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:I PART RESOLUTIVA


PLE


1. Reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2021.
2. Declaració de nul·litat de ple dret de l'article 27 dels pactes de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament.
3. Aprovació del pressupost general 2022.
4. Modificació de la relació de llocs de treball i aprovació de la plantilla pressupostària 2022.


II PART DE CONTROL


5. Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes
6. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe