Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 25 de gener de 2022, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA PLE

1. Aprovació acta Ple ordinari 30/11/2021.

2. Modificació del Reglament per a la inscripció i adjudicació i renovació dels Habitatges de protecció Oficial de Corbera de Llobregat.

3. Modificació ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4. Resolució al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de recollida selectiva de residus.

II PART DE CONTROL

5. Donar compte del Pla anual de Control Financer a realitzar durant l'exercici 2022.

6. Donar compte Decret de l'alcaldia 2470/2021, de delegació de competències.

7. Moció del grup municipal Cs per a la suspensió de l'impost del CO2. 8. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe