Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 9 de març de 2022, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà
amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE
1. Aprovació de la massa salarial 2021.
2. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2022.
3. Aprovació inicial de l'Ordenança de circulació de cicles i vehicles de Mobilitat Personal (VMP).
4. Aprovació inicial modificació de l'Ordenança de llicències i autoritzacions d'obres.
5. Manifestar la voluntat d'exercir les competències en matèria d'habitatge.


II PART DE CONTROL


6. Moció de suport als dictàmens del Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat.
7. Moció del grup municipal CUP Corbera per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria.
8. Moció del grup municipal FC en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran de Corbera.
9. Moció del grup municipal GIU per a donar un servei de recollida de residus a les persones dependents o amb dificultats de mobilitat.
10.Moció del grup municipal Cs sobre el 8 de març dia de la dona.
11.Moció del grup municipal Cs per a l'aprovació d'una declaració institucional de suport a la societat ucraïnesa.
12.Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.
13.Precs i preguntes.
 

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i através de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe