Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el dia 19 d'abril de 2022, a les 20:00 hores, que es desenvoluparà amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA PLE

1. Aprovació acta Ple ordinari 9/3/2022.

2. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2022.

3. Aprovació expedient modificació de crèdit 06/2022.

II PART DE CONTROL

4. Donar compte Liquidació pressupost 2021.

5. Donar compte d'altres resolucions i assumptes. 

6. Precs i preguntes

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe