Ple Municipal

De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 10 de maig de 2022, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:


I PART RESOLUTIVA


PLE

  1. Aprovació del conveni per a la realització de la campanya de dinamització comercial i foment del reciclatge "Omple't de Corbera, recicla i estalvia 2022-2024" amb l'associació de comerciants i empresaris de Corbera.
  2. Aprovació del conveni per a la realització d'activitats culturals i d'ocupació del lleure amb la Societat cultural Sant Telm 2022-2025.
  3. Aprovació del conveni per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Corbera de Llobregat i la Palma de Cervelló en horari nocturn.
  4. Aprovació expedient modificació de crèdit 08/2022.
  5. Modificació plantilla pressupostària i de la Relació de llocs de treball per la creació de quatre noves places i llocs de treball i pel canvi de règim jurídic de laboral a funcionari de dotze places.
  6. Aprovació inici expedient per a l'estudi de la conveniència i oportunitat i de les alternatives de modificació de la forma de prestació del servei de l'escola bressol municipal i constitució de la comissió d'estudi.
II PART DE CONTROL
  1. Donar compte Decret alcaldia aprovació Pla estratègic de subvencions 2022.
  2. Moció del grup municipal Força Corbera per al foment i el finançament de l'educació infantil de 0 a 3 anys.
  3. Moció dels grups municipals Força Corbera, Grup Independent d'urbanitzacions i Ciutadans per a la recuperació del col·legi electoral de la zona de Can Llopard, Can Canonge, La Creu de Sussalba, Can Palet, La Soleia i Mas d'en Puig.
  4. Precs i preguntes.

Podeu seguir el ple a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Corbera i a través de Ràdio Corbera 107 FM i La Ràdio En Directe