Ple municipal


De conformitat amb el que disposa l'article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, amb concordança amb l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que es farà el proper dia 19 de juliol de 2022, a les 20.00 hores a la Casa Consistorial,
amb l'ordre del dia següent:

I PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta Ple extraordinari 19/4/2022.
2. Aprovació acta Ple ordinari 10/5/2022.
3. Aprovació expedient modificació de crèdit núm. 10/2022.
4. Aprovació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2022.
5. Determinació festes locals de l'any 2023.
6. Aprovació inicial Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
7. Aprovació inicial Modificació puntual PGO unitat d'actuació Can Margarit.
8. Aprovació inicial Modificació puntual PGO unitat d'actuació la Servera.
9. Aprovació Conveni per la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Corbera de Llobregat i entre Corbera de Llobregat i l'estació de FGC de Sant Andreu de la Barca, any 2022.

II PART DE CONTROL

10.Moció grup municipal ERC en defensa dels Jutjats de Pau
11.Moció grup municipal Ciutadans Declaració política per instar a la creació d'una deducció autonòmica a l'IRPF per a subjectes passius amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que necessitin ajuda de terceres persones.
12.Moció grup municipal CUP perquè l'Ajuntament de Corbera de Llobregat sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes 
13.Moció grup municipal CUP per a l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
14.Donar compte de l'informe de morositat del 4t trimestre de 2021 i 1r de 2022.
15.Donar compte de l'informe de PMP del 4t trimestre de 2021 i 1r de 2022.
16.Donar compte d'altres resolucions i/o assumptes.
17.Precs i preguntes