Àrea de Benestar Animal

Mara Bonella

Regidor responsable: Mara Bonella

Grup polític: GIU

Correu: mbonella(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat

Vetlla per la protecció dels drets i el benestar dels animals, en compliment de la Llei 7/2023, fomentant la tinença responsable d'animals de companyia, així com la convivència responsable amb els mateixos. S'encarregarà de la gestió del cens municipal d'animals i promourà el cens dels animals entre la ciutadania.

Té al seu càrrec el servei de recollida d'animals extraviats i/o abandonats i de la seva acollida temporal. També té encarregada la gestió de les colònies de gats.

 • Preguntes freqüents nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals

  Quan entra en vigor la nova llei?

  L'entrada en vigor de la llei, és als 6 mesos de la seva publicació al BOE ( 29 de març del 2023), és a dir, el 29 de setembre de 2023. Mentrestant la llei que està en vigor és l'actual Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d'abril.

  A quins animals afecta la llei?

  Aquesta llei afecta tots els animals que conviuen amb nosaltres a casa nostra i tots els animals d'espècies silvestres que estan sota la cura humana.

  Quines són les obligacions essencials que han de complir les persones pel que fa al seu animal de companyia?

  • Identificar-los, amb microxip en el cas de gossos, gats i fures i amb anellat en el cas de les aus.
  • Prestar a l'animal les cures necessàries per garantir la salut.
  • Recórrer a un professional del comportament quan el nostre animal de companyia presenti problemes de convivència, sobretot en gossos. És obligatori fer-ho amb mètodes que no provoquin patiment o maltractament animal, ni els causin estats d'ansietat o por.
  • Superar un curs de formació en tinença responsable, gratuït, per conèixer la responsabilitat de tenir un animal de companyia. Aquesta obligació s'aplica inicialment només als titulars de gossos. (pendent de publicació per part de l'estat i per tant de moment no està actiu).
  • En cas de tinença de gossos, és obligatori subscriure una assegurança de responsabilitat civil. (pendent de publicació per part de l'estat i per tant de moment no està actiu)

   Quins gossos es consideren gossos potencialment perillosos?

  Continua vigent la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.  Per tant, fins que no es derogui aquesta llei  es consideren  gossos potencialment perillosos les races incloses fins ara i tot el que aquesta llei recull sobre maneig, llicències i mesures de seguretat.

  És obligatori fer un curs de formació si tinc un animal de companyia?

  La  persona titular d'un animal de companyia  haurà d'acreditar la realització d'un curs de formació en tinença responsable reglamentada per cada espècie. Aquest curs serà gratuït i tindrà una validesa indefinida. El seu contingut es determinarà reglamentàriament. (pendent de publicació per part de l'Estat).

   És obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil si tinc un gos?

  La persona titular d'un gos haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que inclogui en la seva cobertura a les persones responsables de l'animal, de moment no s'ha establert un import (pendent de publicació per part de l'estat i per tant de moment no està actiu).

  Quines obligacions noves tinc com a propietari d'un gat amb la nova llei?

  S'han d'identificar els gats amb microxip i procedir a esterilitzar-los quirúrgicament abans dels 6 mesos d'edat.

  Puc mantenir el gos o gat a la terrassa, terrat o pati?

  Poden ser-hi però no de manera permanent, i han de tenir aixopluc i accés a aigua i alimentació i en el cas dels gossos no poden estar més de 12h sols.

  Puc deixar els meus animals de companyia sols a casa?

  Restarà prohibit deixar els animals de companyia sense supervisió durant més de 3 dies consecutius, en el cas dels gossos aquest interval no podrà ser superior a 24 hores.

  ALTRES PREGUNTES RELACIONADES AMB LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA

  És obligatori censar el meu animal de companyia?

  Sí, les persones propietàries o posseïdores d'un gos, gat o fura heu d'inscriure obligatòriament l'animal al registre censal municipal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d'adquisició d'aquest o de canvi de residència.

  Quan es tracti d'un gos considerat potencialment perillós caldrà sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.

  Alta al cens municipal

  Llicència de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

  Tràmit presencial

  És requisit indispensable previ a la inscripció en el cens municipal, que l'animal hagi estat identificat mitjançant la implantació d'un microxip per un veterinari o altre sistema d'identificació que es pugui establir per via reglamentària.

  La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya. Un cop identificat l'animal es dona d'alta al Registre General d'Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril de protecció dels animals en els seus articles 14 i 15.

  Quants animals puc tenir a casa?

  El nombre màxim d'animals que es pot posseir en un immoble és el següent:

  a) Cinc, en cas d'immobles situats en edificis plurifamiliars o residencials no aïllats. En aquest cas el nombre màxim de gossos és de tres.

  b) Vuit, en cas de parcel·les o d'immobles residencials aïllats, sense distingir entre gossos, gats o fures.

  Quines responsabilitats tinc com a posseïdor d'un o varis animals de companyia pel que fa a la convivència amb el veïnat?

  Com a posseïdor d'animals estàs obligat a adoptar les mesures necessàries perquè la tranquil·litat dels seus veïns i de les seves veïnes no sigui alterada pel comportament dels seus animals.

  Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.