Planejament vigent

Refós de planejament de Corbera, plànol (sense valor normatiu)

Mapa urbanístic de Corbera (valor informatiu)